نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه کلمه به کلمه گالری پروژه های آران

کلمه به کلمه

نمایشگاه کلمه به کلمه به کیوریتوری اکرم احمدی‌توانا شامل آثار دوازده هنرمند است. آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه شامل آرت‌بوک، ویدیوآرت، اینستالیشن و چاپ دیجیتال است که چیدمان دقیق آن‌ها در کنار هم به مجموعه وحدت معنایی بخشیده است. کلمه در این نمایشگاه نقش بسیار مهی را ایفا می‌کند که موجب پیوندی استوار بین آثار شده است. توانا در این نمایشگاه به قدرت و بالقوگی موجود در کلمات پرداخته است. وی هم‌چون گذشتگان به وجه فرمالیستی و دکوراتیو  کلمات نپرداخته است، بلکه به کلماتی که بار معنایی آنها زدوده شده است و نیز به قدرت نهفته کلمات پرداخت است؛ کلماتی که تکرارشان منجر به جریانی اجتماعی می‌شود، کلماتی با اندیشه صلب که حد و حصر هنر را مشخص کرده است. کتابی که کل کلمات آن با رنگ مشکی پوشیده شده است و به معنی هنر می پردازد، کلماتی که اغلب بازگوکننده اوضاع نابسامان جامعه‌اند و کلماتی که در کتاب فرهنگ لمپنیسم سیاسی آرشیو شده‌اند. توانا در بستر کلمه توانسته است نگاه انتقادی خود از وضع موجود را به خوبی بیان کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار