نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

هزارتو

نمایش اخیر صنم سایه‌افکن در گالری باوان جهانی را پیش روی مخاطب می‌گذارد که قدم نهادن بر آن همانند همراه شدن با آلیس در سرزمین عجایب است. البته راوی در این نقاشی‌ها جهان تودرتوی ذهنی خود را با ارجاعات ادبی و تاریخ هنری در هم می‌آمیزد تا مخاطب را آگاهانه در میان موضوعات خود حصر کند. ارجاعات هنرمند در اینجا از نوع پرداخت داستان و چگونگی شکل‌گیری روایت است. در این روایت‌ها هنرمند نه تنها پی‌رنگ داستان را به مخاطب ارائه نمی‌دهد، بلکه با ستاندن آن از روایت سعی می‌کند زمان و مکان را از روایت‌های خود سلب کند. در شیوه‌ی پرداخت تکنیکی نیز سطح‌بندی‌‌های رنگی نقاشی‌ها یادآور تکنیک کولاژ هستند؛ نوعی از به کارگیری تکنیک و فضا به مثابه ماده که تمامی اجزای دیداری و مفهومی تصویر را به یک‌دیگر پیوند می‌زند. این شکل از کاربرد تکنیکی، وفاداری تاریخ‌ هنری پرداخت تکنیکی را دست‌خوش تغییر می‌کند و نقاشی را تا حدی از بستر تاریخی آن -پرداخت نقاشانه‌ به شیوه‌ی کری جیمز مارشال و همتایانش- جدا می‌کند و در جستجوی زبانی شخصی برای بیان مرتجع است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار