نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشی‌های علی گلستانه

هنر پیش از دیدن، با احساس کردن آغاز می‌شود. این پروسه‌ای است که مخاطب دقیقا در جهت مخالف آن قرار می‌گیرد، یعنی احساس کردن پس از دیدن. حال اگر مخاطبی در مقابل چشم‌اندازی طبیعی بایستد ناخوادگاه شروع به حس کردن آن می‌کند.

علی گلستانه مخاطب طبیعت است. او از چشم‌اندازهای اشباع شده که با هربار کنکاش در نقطه‌ای می‌توان آن را دید تجربه‌ای ناب خلق می‌کند؛ چراکه به سوژه طبیعت بسنده نکرده و سعی در گسترش معنای قراردادی آن می‌کند.

گلستانه حرکتی از رئالیسم به سمت انتزاع دارد. اما گویی در میانه راه متوقف شده، فرم‌ها و رنگ‌ها در برزخی دلنشین فرو می‌روند و دنیایی ایجاد می‌کنند که علی گلستانه سازنده آن است؛ جهانی شخصی که حاصل حظ هنرمند از دیدن چشم‌اندازها است.

دنیای گلستانه شخصی است. او به هیچ مرزی پایبند نیست. نگاه تجربه‌گرایانه در مواجهه با رنگ و تکنیک اگرچه با اشراف کامل به ابزارهایش صورت می‌گیرد، تنها برای خلق یک رخداد است. رها کردن فرم و رنگ ‌بر روی بوم و کاغذ، با نگاه به چشم‌انداز منجر به تولید اثری می‌شود که تن به هیچ ساختار از پیش تعیین شده‌ای نمی‌دهد.

علی گلستانه هنرمندی است که چشم‌انداز تازه‌ای از طبیعت و جهان اطرافش را پیش رویمان قرار می‌دهد. برای دیدن آثارش، ضرورت دارد که پیش از دیدن احساس کنیم.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار