نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نفت: ارتفاع عمق

«نفت: ارتفاع عمق»، عنوان نمايشگاه چندرسانه‌ای محمد حسن‌زاده در كارخانه آرگو است. آثار در قالب عكس، چاپ دستی، ويدئو، برش فلز، عناصر طبيعی، نقشه‌های معماری و اطلاعات علمی پيرامون ايده‌ی اصلی نفت و تاثيرات استعماری آن بر محله نفت‌خيز گچساران خوزستان شكل گرفته‌اند. شمايلی از تاثير ساخت و سازهای مصنوع صنعتی و زيستی بر مناسبات اجتماعی و اقليم منطقه.

نمايشگاه در قالب دو پروژه اصلی شكل گرفته است. پروژه‌ی ورودی نمايشگاه: محله‌های استعماری، ٣٤ قطعه عكس قاب‌شده از شهرك‌های مسكونی نفت‌خيز. عكس‌هايی مملو از سكون، بی‌حضوری انسان، و مواجهه طبيعت و مصنوع. پروژه‌ی بعدی، نفت: تصادم زمان‌ها، شامل سه بخش كه بر پايه‌ی تقابل زمان‌ها با سازوكار نفت شكل گرفته‌اند:

  • زمان دور: ارتفاع عمق

چاپ‌های ديجيتالی از طراحی‌هايی با نفت كه در تركيب با تصاوير گراف‌های سنجش نفت ايجاد شده‌اند. آن‌چه هنرمند فتح طبيعت از طريق ثبت داده‌ها می‌نامد.

  • زمان استعمار: الفبای شكست

ويترينی از قطعات فلزی برش‌خورده (مشق كارگری) و ويدئوی استاپ‌موشنی تهيه‌شده از اشكال نوری عبورداده‌شده از اين قطعات كه زمانی سنجش استعماری مهارت كارگران را شكل می‌داده است.

  • زمان بعد: پس از پايان

پارچه‌های تنظيف ميخ‌كوب‌شده به ديوار گالری كه طرحی  تكرارشونده و تاكيدی از فشردن گياه خارشتر آغشته به نفت بر خود دارند. گياهی بومی كه نماد مقاومت طبيعت و بازپسگيری قلمرواش پس از اكتشاف نفت است.

در بخش انتهايی با نام اتاق آرشيو، نقشه‌های معماری مناطق نفت‌خيز و خود گياه خارشتر به مثابه شیء هنری، و به مثابه بايگانی در دسترس و مهم‌تر از همه رويارويی مستقيم مخاطب با تقابل طبيعت و نظام سلطه قرار گرفته است.

«نفت: ارتفاع عمق» تاريخ است. تاريخ سلطه‌ی نفت بر مكان‌ها، زمان‌ها و زيست هنرمند. مجموعه‌ای گسترده، هم‌گون و به شكلی نمادين سوگوارانه.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار