نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

مشاهده و دریافت: روزنه‌ی نور

نمایشگاه در ابتدا با سه قاب کلاژ شروع می‌شود. تصویر با لحن خشن خورده کاغذها و المان‌های آشنا برایمان تداعی ظریفی از زمان حال حاضر می‌سازد. در قدم‌های بعدی تابلوهای نقاشی مواجهه‌ با تجربه‌های صوری متفاوتی را ممکن می‌کند. مضامین کلاژها پا برجا در قاب خود می‌مانند و اعتراض می‌کنند و در ادامه مضامین دیگری در قاب‌های جدید، جدا از هم، استوار پیش چشممان ظاهر می‌شوند. نقاشی‌ها هر کدام دیوار خود را دارند و تجربه‌های متنوع می‌سازند. اما در نهایت حضورشان کنار هم باعث ایجاد تاثیری مشترک می‌شود. تاثیر مواجهه با هنر و بیان. هنری که کنار کلاژها سرپا ایستاده و همچنان مستقل می‌تواند بیان کند و حرف بزند.

ویدیو در طبقه دوم جدا از قسمت اول پخش می‌شود. صدایی که از شروع شما را کنجکاو کرده و به سمت خود می‌برد. محدودیت تماشا خیلی دیر تمام می‌شود و موضوع حافظه با بیان ساده و جدیدی دوباره ذهن شما را به خود مشغول می‌کند. به آرامی غرق می‌شوی و تجربه مواجه با هنر زنده‌تر می‌شود. 

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار