نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شما چيزی شنيده‌ايد؟

اصفهان ميزبان نمايشگاه جديد ژينوس تقی‌زاده و نهنگ، روايت بنيادين آثارِ به نمايش درآمده است.

  • پروژه نخست: مجموعه طراحی‌هايی از حضور هيبت عظيم نهنگ‌هايی جان‌داده در بستر غيرمعمول و عظيم‌ترِ مكان‌های تاريخی اصفهان و مكان‌هايی هم‌چون تئاترشهر و دانشگاه تهران است. فضايی سوگ‌وارانه، سوررئال و شوك‌آور از تقابل اين دو كه در قالب جعبه‌های نوری بزرگ به نمايش درآمده و آوای نهنگ‌ها آن‌را همراهی می‌كند. شباهت وجوهی از زيست اين جان‌دار و جان‌دادن خودخواسته‌ی او، با زيست و تجربه‌های انسانی بن‌مايه‌ی اصلی پروژه‌ی نخست است.
  • پروژه دوم: «اتاق يونس/ژينوس»، ويدئويی بلندمدت از اجرای يك طراحی عظيم از نهنگ در تمام وجوه اتاقی از عمارتی تاريخی است كه هنرمند زمانی يك‌ماهه در آن اقامت گزیده و دست به آفرينش زده است. داستان يونس نبی در شكم نهنگ و ارجاع به تحول و زايشی ديگرگونه، بن‌مايه‌ی پروژه‌ی دوم و اجرا در اتاقكی زندان/زهدان مانند است.
    چيدمان «آرشيو بيهوده» كه ويترينی متشكل از بايگانی تصاوير تاريخ هنر، گراوورها و اخبارِ مرتبط با اين هر دو بن‌مايه است به نوعی نقشه‌ی ذهنی هنرمند و بيانيه‌ای بر نمايشگاه است. كار ژينوس تقی‌زاده اثر رمزی بزرگی در ارتباط با زيست و ميرايی امروز انسان در جهانی هر روز غريب‌تر است.

«در همين نافرمانی كردن از خودِ ماست كه دشواری فرمان‌بری از خدا جای دارد.»
نهنگ بحر، اثر هرمان ملويل

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار