نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شعر کمیاب جنگلی

نقاشی انتزاعی چگونه می‌تواند توسعه پیدا کند و این نوع هنر چه نوع تاریخی می‌تواند داشته باشد؟ نقاشی فیگوراتیو با شناسایی موضوع‌های جدید و البته با نقاشی موضوع‌های آشنا به روش‌های مختلف ادامه می‌یابد. بدیهی است که هنر غیرفیگوراتیو یا انتزاعی نمی‌تواند دقیقاً مشابه آن توسعه یابد. نمایشگاه منیر زنده در گالرى هما نشان می‌دهد که چگونه عمل انتزاع می‌تواند در دست کسی که مایل به کاوش و آزمایش است پویا و زنده بماند. تصویر کار او یک نقاشی انتزاعی با علایم اکسپرسیونیستی است که روی بوم‌هایی با اندازه‌های نسبتاً بزرگ اجرا شده است. منیر زنده در آثارش به دنبال برخورد انتقادآمیزی نیست، بلکه صرفا با توجه به متن نمایشگاه زبان جدیدی را برای خود امتحان می‌کند و دنبال نوعی مطالعه تصویری است که استفاده از رنگ در آن ارتباط تنگاتنگی با ساختار کلی اثر دارد. اما آن‌چه قابل توجه است قضیه آگاهی بر سطح تکنیکی و چگونگی به کارگیری آن است که مخاطب در زمان مواجهه با آثار آن‌ها را در حد تجربه و بازی‌های تصویری نبیند. اگر هنر انتزاعی فراتر از تزئینات باشد، ضروری است که راهی عمیقاً تخیلی برای توسعه پیدا کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار