نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شب داوری: پدرم مردم را می‌کشد

اینستالیشن مملی شفاهی در گالری مدار موازی رویکردی معاصر است به مبحث اسطوره. هنرمند در این چیدمان تمامی قراردادهای اسطوره-شناختی را در درون حلقه‌ای‌ از مفهومی‌گرایی می‌اندازد که در هنرمعاصر سازوکار مربوط به خود را دارد. این مفهوم‌گرایی اگرچه برخی از معانی ماهوی اسطوره را دست‌خوش تغییر می‌کند، اما به‌کارگیری آن در حلقه‌ی مفهوم‌گرایی، افق‌های جدیدی از خوانشِ اسطوره را پیش روی مخاطب می‌گذارد.
شاید معاصرترین نقطه‌ی برخورد با اسطوره در این اینستالیشن انتخاب ماده است که با تانی و تامل خاصی حاصل شده است و شیء هنری را در بستر هنر معاصر با قراردادهای نانوشته‌ای که در انتخاب ماده همراه است معنا می‌کند. این اسطوره‌ها سپر فولادی و یا پوسته‌ی حماسی ندارند و درجریانی متناقض با پرداخت ماده‌ی ظریف و رنگ‌های زنند‌ه‌ای که ازسرگذاردن فرهنگ پاپ را نشان می‌دهند به وجود آمده‌اند.
هنرمند در این نمایش سعی دارد مفاهیم زمان و مکان را درهم بشکند. با آمدوشد در میان تاریخِ هنر، مفهوم مادی و معنوی اسطوره را تغییر می‌دهد و مکان و فضا را نیز تاحد زیادی به فرهنگ امروز نزدیک می‌کند. این عامل، همان‌طور که در تفسیر نمایش آمده است، عامل سنت و تجدد را به یک‌دیگر پیوند زده و مفهوم‌گرایی اینستالیشن را در دل این گذر چندهزارساله معنا می‌کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار