نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

داربست

نمایشگاه «داربست» گزیده‌ عکس‌های کتابی تحت همین عنوان است که در سال ۱۳۹۹ توسط نشر نظر به چاپ رسیده است. در این مجموعه ما با عکس‌هایی پیش رو هستیم که از «آسمان آغاز می شوند و به زمین می‌رسند و دست آخر می‌خزند درون دوربین» و توصیفی از جهان مادی پیرامون عكاس را به ما یادآوری می‌كنند. گستره‌ای از ناچیزها و نادیده‌هایی که دوربین چه طور می‌تواند هر چیزی را به ما نشان دهد. «فاصله ی میان این سطح و آن جهان فضای معلقی می سازد. این فضای معلق شاید گونه‌ای آزادی نامتعین باشد». سادگی و گاه پیش ِ‌پاافتادگی ِ موضوع عكس‌ها از یك سو و ناواضح و نامفهوم بودن این عكس‌ها از سوی دیگر، كار كشف را سخت و دشوار می‌سازد، چون قرار نیست به واقعه‌ای اشاره کنند و یا راوی رخدادی باشند.
ویژگی برجسته‌‌ی مشترک عکس‌ها از نگاه عکاس «نگنجدین در یک قالب واحد» و بیرون ماندن از دیگر مجموعه‌ها است. اما دیگر ویژگی این عکس‌ها به گونه‌ای ناکجا و ناگاه بودن است. نه هویت مكان روشن است و نه حال و هوای زمان. انگار حاصلِ تلاقی نگاهِ ِ درون دوربین است با چیزی در بیرون. گسست از پیوستار مكان و زمان.
این شیوه‌ی كشف و كنش را دشوار بتوان ترجمه‌ی زبانی كرد و همین نكته شاید برای عکاس کیف‌آور است.
«… و ندانست كه از چه شنید و نشناخت كه امروز چه دید» / تذکره الاولیا

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار