نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

بی‌زادگاه

در نقاشی‌های علیرضا چلیپا که  حساسیت‌های اجرایی آثار از کیفیت تکنیکی جذابی برخوردار هستند، اکثر عناصر با نمودهای عینی از واقعیت ترسیم شده‌اند. شکل اصلی ترکیب آثار بر اساس محورهای عمودی، افقی و مورب معمولا در وسط کادر متمرکز شده است و در کنار بافت‌های ایجادشده بر روی بوم، خیال‌پردازی هنرمند را به‌نمایش گذاشته است.

مطالعه بر روی مفاهیمی چون انتظار، تعلیق، فرسایش، نیستی، کندی و فقدان در متن نمایشگاه به عنوان مولفه‌های اصلی ذهنی هنرمند معرفی شده است. این مفاهیم پیرامون تصاویر شکل گرفته حاصل تجربه نقاشانه چلیپا در سه سال اخیر است. در بررسی این روند نوع برخورد با موضوع و عمل نقاشانه تغییرات چشمگیری را به همراه داشته‌است. جنس این تغییرات از گستره نقاشانه به دنیای نمادپردازانه ورود پیدا می‌کند. وسعت تخیل نقاشانه در روح آثاری که سال‌های ابتدایی این مجموع خلق شده‌اند نمود وسیع‌تری را به‌همراه دارد. این ویژگی مثبت در اولین اثر خلق شده‌ی این نمایشگاه که در کادری افقی با خاکستری‌های رنگ آبی نقاشی شده به خوبی مشاهده می‌گردد. گویی فضای شکل گیری آثاری که از عناصر بصری مختلف بوجود آمده‌ از انسجام تصویری و خیال‌پردازانه کمتری برخوردار است.

البته علیرضا چلیپا نقاشی جوان است و در ادامه روند کاری این هنرمند باید دنیای نقاشانه او را جستجو کرد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار