نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

به ما نگاه کنید

مهشید نوشیروانی عکس‌هایی که در سال‌ ۱۳۵۷ در کارخانه‌های مختلفی مانند مالیبل و زیرمجموعه‌های مارگارین از جمله خروس‌نشان و خلیج گرفته شده است را با عنوان «به ما نگاه کنید» بر روی دیوار برده است. اطلاعات موجود در عکس‌ها بر آن است که با توجه به حالت چهره‌ و بدن سوژه‌های عکس، چیزی در مورد مردم واقعی ببینیم؛ کارگران حضور خود را با آن نگاه‌های راسخ‌شان رو به دوربین یادآور می‌شوند. آنها فقط وادارمان می‌کنند بنگریم. سوژه‌ها به شکلی آیینی در برابر دوربین سفت، سخت، راست و مستقیم به مرکزی‌ترین نقطه‌ دوربین چشم دوخته‌اند و برای دست‌یافتن به این چهره می‌باید خود را از حقیقت هرروزه‌شان به کلی تهی کرده باشند. گویی تلاش بر این بوده است که از هرگونه سوءتعبیر جلوگیری شود، حتا اگر این امر به قیمت از دست دادن «طبیعی بودن» تمام شود.

آن‌چه برای‌مان جالب خواهد بود رابطه‌ «کنش عکاسی» با زندگی روزمره است و گذشت زمان به این عکس‌ها خوانشی نو بخشیده است: «ثبت ‌و ضبط»هایی برساخته از برهه‌ای تاریخی‌ـ‌اجتماعی مرتبط با تحولات اقتصادی دهه‌ی ۵۰ و رشد خانواده‌های طبقه کارگر در جامعه مدرن شهری آن دوران.

«ثبتِ» موقعیت‌هایی از زندگی کارگران با ورود دوربین به خانه‌های آن‌ها لحنی صمیمانه به این مجموعه بخشیده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار