نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

به سمت ما می‌آید

با ورود به گالری زیرزمین دستان با آثار درسا بسیج مواجه می‌شویم که قصدش نگاه انتقادی به وضعیت پساانفجار و تاثیرات پروسه زوال است. بخشی از کارهای نمایشگاه، عکس‌های نمایش داده شده از لحظه انفجار و مجموعه‌ای از عکس‌های آرشیوی از تجمعات است که هردو با اشباع رنگ و محوشدگی به انتزاع نزدیک شده است.

اما این انتزاع چه کار‌کردی دارد؟ احتمالا هنرمند قصد دارد تا با ازبین‌بردن جزئیات اشاره به واقعه‌ای خاص نداشته باشد و مفهوم را در کل بررسی کند. این فرم موجب شده است از وضعیت مورد انتقاد مدنظر او خشونتی زیبا ساخته شود. شاید قصد هنرمند نمایشی زیبا از یک فاجعه باشد تا دریافت ما را مورد نقد قرار دهد، اما نتیجه‌ی کار، وضعیت پیچیده‌ی موجود را به ساده‌سازی شرایط تقلیل داده است.

در نمایشگاه با دو ویدئو هم مواجه هستیم که گویی یکی به مکان و دیگری به زمان اشاره دارد.  پراکندگی آثار نمایش داده شده به لحاظ ارائه و فرم انتخاب‌شده، برای مخاطب کمی گیج کننده است و به یک کل منسجم تبدیل نشده و در کنار هم به مفهومی پراکنده می‌رسد. اما موضوع جذاب و دغدغه هنرمند را نباید فراموش کرد که شاید با زمان و پختگی بیشتر می‌توانست بیننده را تحت تاثیر قرار داده و طرح پرسش کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار