نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشی‌های اخیر علی صادقی

علی صادقی اخیراً در گالری اُ آثارش را به نمایش گذاشته است. تصاویر به‌نقش‌درآمده را نمی‌توان در سبک انتزاعی دسته‌بندی کرد، بلکه این‌ها کارهایی با مایه‌های غالباً اکپرسیونیستی و فیگوراتیو هستند. هرچند مجموعه‌ی اخیر هنرمند بدون عنوان و استیتمنت است، اما انگار دنیای ذهنی خود را با رنج‌‌های متحمل‌شده اش درآميخته و کوشیده با تحمیل کمترین نشانه‌ها مخاطب را با خود همراه کند.

آثار به لحاظ بصری مقبول و در ترکیب‌بندی درخشان هستند. اما شاید واجد آن کیفیت زیبایی‌شناختی مدنظر هنرمند نباشند که این‌گونه آثار خود را به دست تفسیرهای آزاد مخاطبان خود رها کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار