نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

اتود

ذهنیت نسلی نشان‌دهنده برداشتی است که نسل‌ها از جایگاه خود در تاریخ دارند. به عبارت دیگر ذهنیت نسلی مجموعه‌ای از رویاست که از تاثیر واقعیت بر آحاد هر نسل سرچشمه می‌گیرد.

آثار علی‌اکبر صادقی در گالری هور دربرگیرنده ایده‌ها و پیش‌طرح‌های هنرمند و سه تابلوی نقاشی روی بوم است. تاریخ امضای مجموع آثار به دهه شصت مربوط می‌شود؛ یعنی حدود بیست تا سی سال قبل. این تاریخ‌نگاری نشان از مطالعه عمیق هنرمند از موضوعات و درگیری‌های ذهنی‌اش دارد. زمانی‌که در کار یک هنرمند به عقب برمی‌گردیم و تاریخ را به مثابه‌ی انگاره مداومی از رویش و ترقی موردنظر قرار می‌دهیم، می‌توانیم به‌درستی دریابیم چه عناصری به‌عنوان پیش‌متن در روند فعلی کار او نمود داشته است.

آنچه در این نمایشگاه آشکار می‌شود، اهمیت طراحی و پیش‌طرح در روند تکمیل یک اثر هنری است. طراحی بهتر از هر چیزی می‌تواند تعبیر ما را درباره لایه‌های مختلف کار هنرمند روشن سازد. پیش‌طرح به‌عنوان واسطه هنری شروط خود را به نقاش تحمیل می‌کند. در نتیجه کافی نیست که نقاش را شخصی بدانیم با رویایی در سر که ابتدا رویایش را به صورت تصویر ذهنی در‌آورده و سپس آن تصویر را به بیانی مشهود ترجمه می‌کند، بلکه باید دانست که ضمن وقوع این رویداد خود رویا نیز دستخوش تغییر می‌گردد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار