نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

آتش‌افروز

«آتش افروز» نمایشگاهی فرآیند-محور است که در طول چهارهفته با اجراهای روزانه و تعاملی به تدریج کامل می‌شود.
شهرام انتخابی هنرمندِ ایرانیِ ساکن برلین و غزاله سیدآبادی دراین پروژه با بهره بردن از مدیوم‌های مختلف برای پرداختن به جهانی که از جهات مختلف رو به زوال است به خلق داستان، تخیل و انتزاع دست می‌زنند. نمایشگاه از منظر نمادشناسی فراخوانشِ روایت‌های افسانه‌ای، آیین‌ها و خیر و شر است.
انتخابی با متریال‌های مختلف در چیدمان و ویدیو به تاثیر خرافات و باورهای شکل‌گرفته در فرهنگ عامه‌ی مردم و سرگشتگی انسان معاصر میان گذشته، حال و آینده، سودای رسیدن به فرا-آرمان‌شهر، مسائل زیست‌محیطی، زنان، تاثیر رسانه و استعمار دیجیتال اشاره می‌کند.
مهم‌ترین برآیند نمایشگاه، پرداختن به تاثیر رسانه در نشاندن امر عینی به جای امر خیالی (داستان) در زندگی انسان معاصراست. همان‌گونه که هربرت مارکوزه اندیشمند مکتب فرانکفورت نیز اشاره می‌کند، رسانه ذهن انسان را در جهت دل‌خواه خود هدایت می‌کند و از او موجودی دست‌آموز می‌سازد که شوق پرسش، کنجکاوی و تخیل در او فرو مرده است. این انسان تک‌ساحتی، منجر به جامعه‌ای تک‌ساحتی میشود و در پی آن سینما، ادبیات، هنر، ترمینولوژی و عشق تک‌ساحتی را می‌سازد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار