نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نگاه هنرمند

مریم ایرانپناه

مریم ایران‌پناه

مهر، یکی از کهن‌ترین آیین‌های جهان، سخن از دوستی، عشق و صداقت می‌کند. گردونه مهر، نشانه عشق، خورشید و شیر را سالیان بعد انسان به نشانه نژادپرستی تبدیل کرد!

روزگاری آئین انسان بر روی این خاک، مهر و صداقت بود. امروزه در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن شو و فریب ارزش هستند. هنرمند ایرانی هم از این بازی مستثنی نیست. سال ۱۳۹۹، سال ۲۰۲۰ را جهان می‌گذراند. تقریبا همه انسان‌ها هم‌چنان ناراضی از شرایط موجود ولی همگی در حال ادامه بازی در این لوپ…

هر گیاهی برای رشد به آب و هوای خاص خود نیاز دارد. 

هنرمند ایرانی…

 در خانه چه بازی کند که خریداران هنر خوششان بیاید و اگر خانه‌ای ندارد چه بازی بسازد که صاحب‌خانه برایش کف بزند.

روزی بر روی این خاک دوباره مهر، عشق، حقیقت و صداقت جان خواهند گرفت. روزی که مهر جایگزین حسد، حرص و فریب .خواهد شد و انسان، شرافت، عشق و صداقت را پاس خواهد داشت

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار